Mindennapok fizikája

 • Az autózás fizikai-kémiai alapelvei
 • Az építkezés kémiája, fizikája
 • A fegyverek fizikája és kémiája
 • A fotózás fizikai-kémiai alapelvei
 • A hangok birodalma
 • Anyag sűrűség
 • A régészet fizikája és kémiája
 • A sugárzásról - érthetőbben
 • A színek fizikája és kémiája
 • Az éter hullámai...
 • Barnulás ablakon keresztül vagy árnyékban?
 • Elektromágneses hullámok - Energiaspektrum
 • Egy kis részecskefizika...
 • Energiatermelés és könyezetszennyezés
 • Érzékelés - észlelés - kölcsönhatás
 • Fagyi készítés tejből, jégből és sóból
 • Hőenergia - mechanikai munka egyenérték
 • Hőmérsékletek - mi a hő?
 • hőszivattyú
 • hűtőgép
 • abszorpciós hűtő
 • kompresszoros hűtő
 • termoelektromos hűtő
 • Méretek, mértékek, nagyságrendek ...
 • Mi a hő? Mi történik hőmérséklet kiegyenlítődéskor?
 • Miért nem hűl le a víz zuhanyozás közben?
 • Villamosság - amit tudni illik
 • Sebesség - mozgás
 • Zenefizika
 • Húrrezgésen alapuló hangszerek
 • Pálcarezgésen alapuló hangszerek
 • Membránok rezgésén alapuló hangszerek
 • Fúvós hangszerek
 • Elektronikus hangszerek

   

  "Öveges tanár úr fizikája"

  Érdekes fizika

 • Az olvasóhoz, egy új világ Kolumbuszához
 • Néhány fontos kérdés és felelet
 • Örökké mozognak-e a mesterséges bolygók
 • Készítsünk rakétát! Magunk is kiszámíthatjuk mekkora erő szükséges a mozgatásához
 • Érdekes példák mozgásokra
 • Miért esik a kő? Mi láncolja a Földet és a többi bolygót a Naphoz?
 • A fizika legédekesebb fogalma: A tömeg
 • Mi a titka a fizika újkori szédületes fejlődésének?
 • Ahol az ezredmillimétereket számontartják
 • Mi hajtja a rakétát? - Miért rúg a puska? A hatás - ellenhetás törvénye
 • Érdekességek a rakétamozgásról
 • Hol lehet messzebbre dobni a gerelyt? - A hajítás fizikája
 • Felrobbanhat-e a köszörűkő? - A körmozgás fizikája
 • Miért nem esik a Hold a Földre? - Az égitestek mozgásának törvényszerűségei
 • Hogyan lehet megtudni a távoli égitestek tömegét?
 • A gép és az ember. - Hány izommunkást pótol az egy lóerős gép?
 • Ami mozgatja a világot - Az energia
 • A hinta fizikája - Milyen órát vigyen magával az űrhajós?
 • Kiszámítjuk, hogy mekkora sebességet kell adni az űrrakétának, hogy örökre elhagyja a Földet avagy miért nincs légköre a Holdnak?
 • A mozgás örök ellensége: a súrlódás
 • Így esik az ejtőernyős avagy közlekedés a sztratoszférában - A közegellenállás
 • Kimozdíthatná-e a földet a helyéről egyetlen ember ereje? - Az egyszerű gépek
 • Lehetséges-e feltalálni az örökmozgót? - A fizika legfontosabb törvénye: az energia megmaradása
 • Bűvészetnek beillő három kísérlet - Betekintünk a láthatatlanul kicsi anyagrészecskék világába
 • Erők a molekulák világában
 • Fajsúly és sűrűség
 • Milyen messzire hallatszik a mennydörgés?
 • Mi búg a tengeri kagylóban? - Miért változik meg a fogatlan ember hangja?
 • Miért van világos ott is, ahová nem süt a Nap?
 • Keressünk délibábot
 • Miért drága a jó üveglencse?
 • A messzelátó
 • A fény útján a láthatatlan kicsi tárgyak birodalmában - A mikroszkóp
 • Milyen anyagokból állanak a távoli csillagok? - A színképelemző
 • A hő mint mozgás
 • Hogyan keletkezik égéskor a meleg?
 • Hogyan gyártjuk a hideget?
 • Hogyan mérjük meg a Nap és a csillagok hőmérsékletét?
 • A hő átalakítása mechanikai munkává  Sugárözönben élünk

  Az elektromosság

 • Az elektromos jelenségek oka: az elektron
 • Hol találunk elektront?
 • Mi a negatív és a pozitív elektromos állapot?
 • Az elektromos állapotot kimutató eszköz: az elektroszkóp
 • Az elektromos töltés és a feszültség egysége
 • Az elektronok áramlása
 • Az elektronok jó és rossz vezetői
 • Hogyan mozognak az elektronok a szilárd anyagban?
 • Az ionok
 • Az elektromos megosztás
 • Az elektromos szikra és a villám. A fémgőzlámpák
 • Gázmolekulák világítanak az égboltozaton. Az égi reklámcsövek
 • A csúcshatás. A villámhárító
 • Az elektromos áram
 • A galvánelem
 • Hogyan működik a galvánelem?
 • Az elektromos ellenállás. Az ohm
 • Az anyagok elektromos ellenállása változik a hőmérséklettel
 • A szénmikrofon
 • Az elektromos feszültségkülönbség egységének meghatározása áramló elektromossággal
 • Mitől függ az áramerősség? Ohm törvénye
 • Az elektromos áram hatásai A hőhatás
 • Az elektromos áram energiája, teljesítménye
 • Az áram hőhatásának gyakorlati alkalmazásai
 • Az elektromos világítás

  Az áram vegyi hatása és alkalmazása

 • A fémek kiválasztása oldataikból
 • A folyadékban történő áramlás és vegybontás magyarázata
 • Az áram vegyi hatásának gyakorlati alkalmazásai
 • Az akkumulátorok

  A mágnesség és az elektromos áram

 • A mágnesség alapjelenségei
 • A mágneses erőtér
 • Az áramtekercs mágneses hatása
 • Az elektromágnes alkalmazása
 • Az áram mágneses hatásán alapuló mérőműszerek. - Az áramerősség mérése

  (Folyt köv...)  Alapfogalmak - a kislexikon rész fizikai alapinformációi

 • fizika
 • klasszikus fizika
 • makrofizika
 • extenzív mennyiség (extenzív változó
 • intenzív változó
 • mechanika
 • dinamikus rendszer
 • disszipatív rendszer
 • kinetika
 • kinematika (mozgástan)
 • optika
 • elektromosság
 • atomfizika
 • molekulafizika
 • részecskefizika
 • nagynyomásfizika
 • mértékegységek
 • racionalizált egységek
 • vektormennyiség

  Mozgástan
 • mozgás
 • egyenletes mozgás
 • sebesség
 • végsebesség
 • gyorsulás
 • szabadesés
 • egyenletes körmozgás
 • szögsebesség
 • szöggyorsulás

  Erőtan
 • tehetetlenség
 • kölcsönhatás
 • Newton I. törvénye/axiómája (a tehetetlenség törvénye)
 • Newton II. törvénye/axiómája (a dinamika alaptörvénye)
 • Newton III. törvénye/axiómája (a hatás-ellenhatás törvénye, az akció-reakció elve, a kölcsönhatás törvénye)
 • Newton IV. törvénye/axiómája (az erőhatások függetlenségének elve)
 • inercia
 • inerciaidő
 • inerciarendszer
 • súly, súlyerő
 • dinamika
 • impulzus (lendület, mozgásmennyiség)
 • impulzusnyomaték (perdület)
 • fajsúly
 • nyomás
 • súrlódás
 • centrifugál-szivattyú

  Statika
 • erő
 • erőpár
 • forgatónyomaték
 • centripetális erő
 • egyensúlyi állapot
 • tömegközéppont
 • súlypont

  Munka és energia
 • munka
 • energia
 • teljesítmény
 • hatásfok

  Általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek
 • Kepler törvényei
 • tömeg
 • tömegvonzás (gravitáció, gravitációs kölcsönhatás, gravitációs erőtér)
 • Newton-féle gravitációs törvény
 • kozmikus sebesség

  Egyszerű gépek
 • gép
 • emelők
 • hengerkerék
 • csiga (álló, mozgó, csigasor)
 • lejtő
 • csavar
 • ék

  Szilárdságtan
 • szilárdtest
 • kristályos anyagok
 • amorf anyagok
 • térrács
 • elemi cella (egyszerű cella, alapon centrált cella, tércentrált cella, minden lapon centrált cella, primitív cella, rácsállandó)
 • szilárd testek elektromos és mágneses tulajdonságai
 • szilárd testek elektroszerkezete
 • szilárdtest-elektronikai eszköz
 • alakváltozás
 • anyag mechanikai tulajdonságok
 • feszültség (mechanikai)
 • húzófeszültség
 • nyomófeszültség
 • nyírás
 • hajlítás
 • keménység
 • képlékeny alakváltozás
 • kúszás (kúszási görbe, elsődleges kúszás, másodlagos kúszás, harmadlagos kúszás, kúszáshatár, kúszásvizsgálat)
 • térfogatmodulus
 • rugalmasság
 • rugalmassági határ (arányossági határ)
 • rugalmas hiszterézis
 • ikerképződés (mechanikai ikerképződés)
 • Hooke-törvény
 • szakítószilárdság (szakadási hossz)
 • Poisson-szám
 • szívósság
 • torzió
 • torziós inga
 • torziós mérleg

  Nyugvó folyadékok és gázok
 • halmazállapotok
 • látens hő (rejtett hő, specifikus látens hő, moláris látens hő, fajlagos olvadáshő, olvadáshő, fajlagos forráshő)
 • fázisátalakulás (fázisátmenet, Ehrenfest-osztályozás, elsőrendű fázisátmenet, másodrendű fázisátmenet)
 • peritektikum (peritektikus átalakulás)
 • ideális folyadék
 • adhézió, adhéziós erő
 • hidrosztatikus nyomás
 • hidrosztatikai paradoxon
 • hidraulika, hidraulikus gépek
 • folyadékok és gázok mechanikája
 • légnyomás
 • felhajtóerő
 • felületfizika
 • felületi feszültség
 • hajszálcsövesség
 • barométer
 • aneroid barométer
 • manométer
 • Burdon-csöves manométer
 • térfogatkiszorításos gép
 • szivattyú (pumpa)

  Áramló folyadékok és gázok
 • áramlás (áramlás erőssége, áramerősség)
 • stacionárius áramlás (időálló áramlás, áramvonalak, folytonosság törvénye, kontinuitás törvénye)
 • Bernoulli-törvény
 • Venturi-cső
 • Reynolds-szám
 • súrlódásos áramlás (réteges áramlás, lamináris áramlás, turbulens áramlás)
 • viszkozitás
 • newtoni folyadék (newtoni viszkozitás, nem-newtoni folyadék, dilatánsok, dilatancia)
 • örvény
 • közegellenállás
 • felhajtóerő
 • aerodinamika
 • repülőgép
 • Magnus-jelenség (Magnus-effektus)

  Rezgések
 • harmonikus rezgés
 • rezgés, rezgő mozgás, oszcilláció
 • rezonancia
 • inga
 • periódus

  Hullámok
 • interferencia
 • lebegés (hang)
 • Huygens-elv

  Hangtan
 • hang
 • hangerő (hangintenzítás)
 • hangmagasság
 • hangszín
 • hangszínkép
 • visszhang / utózengés
 • felharmonikus (harmonikus felhang)
 • hangnyomás (hangnyomásszint, egyenértékű A-hangnyomásszint, egyenértékű A-szint)
 • hangteljesítmény (hangteljesítményszint)
 • Doppler-effektus

  Hőtan
 • hő, hőmennyiség
 • hőmérő
 • termoelem
 • hőmérséklet (hőmérsékleti skálák)
 • hőmérsékleti alappont
 • abszolút nulla fok (abszolút hőmérsékleti skála, abszolút hőmérséklet, termodinamikai hőmérséklet, abszolút fok, Rankine-skála)
 • hőtágulás, hőtágulási tényező
 • hővezetés, hővezetési tényező
 • fajhő
 • fajhők aránya
 • Einstein specifikus hő elmélete
 • Debye-elmélete a specifikus hőről (Debye-hőmérséklet)
 • kinetikus gázelmélet
 • gáztörvények
 • Boyle-Mariotte-törvény
 • Gay-Lussac törvény
 • Beattie-Bridgman-egyenlet)
 • egyesített gáztörvény
 • ideális gázok
 • Maxwell-Boltzmann eloszlás
 • Maxwell termodinamikai egyenletei
 • Maxwell-démon
 • reális gázok
 • termodinamika
 • entalpia
 • entrópia
 • Sackur-Tetrode-egyenlet
 • termodinamika főtételei
 • Nernst hő-tétele
 • disszipáció
 • kalorimetria
 • állapothatározók (állapotjelzők)
 • állapotábra
 • adiabatikus folyamat
 • izotermikus folyamat
 • körfolyamatok (hőkörfolyamatok, gázkörfolyamat
 • Carnot-körfolyamat
 • Stirling-körfolyamat
 • hőerőgép
 • gőzgép
 • Stirling-motor
 • belső égésű motor
 • ottó-motor
 • dízelmotor
 • Wankel-motor
 • kétütemű motor
 • hűtőgép
 • Hildebrand-szabály
 • halmazállapotok
 • olvadás
 • fajlagos olvadáshő
 • dermedéspont
 • fagyás
 • fagyáspont
 • fagyáspontcsökkenés
 • párolgás
 • fázisdiagram
 • fajlagos párolgáshő
 • forrás
 • forráspont-emelkedés (forráspont-emelkedés törvénye, ebulliszkópikus állandó)
 • fajlagos forráshő
 • lecsapódás (kondenzáció)
 • szublimáció
 • hőátadás
 • hőátadási tényező
 • kritikus állapot
 • kritikus hőmérséklet
 • kritikus nyomás
 • hármaspont
 • disszociációs nyomás
 • Joule törvénye
 • Joule-Thompson-hatás
 • gázok cseppfolyósítása
 • levegő cseppfolyósítás
 • diffúzió (diffúziós tényező, I. Fick-egyenlet, II. Fick-egyenlet)
 • Walden-szabály
 • Einstein-Smoluchowski-egyenlet
 • effúzió (kifolyás)

  Geometriai fénytan
 • fény
 • fényáram
 • fényhasznosítás
 • fényerő
 • megvilágítás
 • fényvisszaverődés (reflexió)
 • beesési szög
 • beesési merőleges
 • visszaverődési szög
 • diffúz (szórt) fény
 • monokromatikus fény
 • optika
 • tükör
 • síktükör
 • homorú tükör
 • domború tükör
 • fénytörés (refrakció)
 • törési szög
 • prizma
 • lencsék
 • szóró (konkáv) lencse
 • gyűjtő (konvex) lencse
 • nagyítás
 • lencsehibák
 • színi hiba (kromatikus aberráció)
 • pontnélküliség (asztigmatizmus)
 • kómahiba (üstököshiba)
 • gömbi eltérés (szferikus aberráció, nyíláshiba)

  Fizikai fénytan
 • alapszínek
 • kiegészítő (komplementer) színek
 • diszperzió
 • fényszóródás (fényszórás)
 • Tyndall-effektus (Tyndall-szóródás, Tyndall-hatás)
 • interferencia
 • koherencia, koherens fény
 • diffrakció (vagy elhajlás)
 • optikai rács (transzmissziós optikai rács, reflexiós optikai rács, rácsállandó, Rowland-kör, konkáv rács)
 • fény polarizáció
 • polarimetria
 • polaroid szűrő
 • spontán emisszió
 • Einstein-koefficiensek (Einstein-B-koefficiens, Einstein-A-koefficiens)
 • abszorpció
 • abszorpciós színkép
 • abszorpciós koefficiens (moláris abszorpciós koefficiens, integrált abszorpciós koefficiens)
 • Beer-Lambert-törvény
 • folytonos emissziós színkép
 • vonalas emissziós színkép
 • finomszerkezet (hiperfinom szerkezet)
 • spektrométer
 • spektroszkópia (spektrofotometria, színképelemzés, spektroszkóp, spektrofotométer)
 • infravörös spektroszkópia (IR spectroscopy, infravörös spektrométer)
 • ultraibolya-látható spektroszkópia (UV-visible spectroscopy)
 • batokróm eltolódás
 • hipszokróm eltolódás
 • hiperkróm hatás (hipokróm hatás)

  Az elektromos áram alaptörvényei
 • elektromosság
 • elektromos áram
 • áramforrás
 • áramgenerátor
 • feszültséggenerátor
 • áramkör
 • aktív elem
 • passzív elem
 • elektromos potenciálkülönbség
 • egyenáram
 • potenciométer
 • energiasávok (sávelmélet, tiltott sáv, vezetési sáv)
 • elektromos vezetés
 • párhuzamos kapcsolás
 • soros kapcsolás
 • Ohm törvénye
 • Kirchhoff-törvények
 • üresjárati feszültség, kapocsfeszültség, elektromotoros erő
 • back e.m.e.
 • belső ellenállás
 • elektromos ellenállás
 • fajlagos ellenállás
 • galvanométer
 • voltmérő (feszültségmérő)
 • zárlat (rövidzárlat, zárlati áram, menetzárlat)

  Az elektromos áram munkája és hőhatása
 • Joule-Lenz-törvény (Joule-hő)
 • elektromos teljesítmény
 • elektromágneses jelenségek

  Az elektromos áram vegyi hatása
 • elektrolit
 • ionasszociáció
 • elektrolízis
 • elektrolitikus lerakódás (elektrolitikus bevonat)
 • galvánelemek

  Az elektromos tér
 • elektrodinamika
 • elektrosztatika
 • elektrosztatikus feltöltődés
 • elektromos töltés
 • töltéssűrűség (térbeli töltéssűrűség, felületi töltéssűrűség, vonalmenti töltéssűrűség)
 • töltéshordozó (felesleg töltéshordozó, többségi/kisebbségi töltéshordozó)
 • influencia (elektromos töltésmegoszlás)
 • elektromos kettősréteg (Helmholtz-modell, Gouy-Chapman-modell, diffúz kettősréteg, Stern-modell)
 • elektrokinetikus potenciál (zéta potenciál)
 • Coulomb törvénye
 • Earnshaw-tétel (Earnshaw-elv)
 • dielektromos állandó (permittivitás)
 • kapacitancia (kapacitás)
 • kondenzátorok
 • elektrosztrikció
 • magnetosztrikció (Joule-effektus)
 • piezoelektromosság

  Az elektromos áram és a mágneses tér
 • elektromágneses tér (elektromágneses mező)
 • elektromágneses nyomaték
 • ferromágnesség (ferromágneses anyagok, fémmágneses anyagok, lágymágneses anyagok, keménymágneses anyagok)
 • antiferromágnesség (antiferromagnetizmus, antiferromágneses anyagok)
 • lágymágnes / keménymágnes
 • koercitív erő (telítési koercitív térerősség, koercivitás)
 • Néel-hőmérséklet
 • mágnes
 • mágneses fluxus
 • mágneses hiszterézis
 • mágneses hűtés
 • mágneses tér
 • mágneses térerősség
 • mágneses permeabilitás
 • mágneses szuszceptibilitás
 • mágneses momentum (mágneses dipólus momentum)
 • magnetomotoros erő (ampermenet, mágneses potenciál)
 • Curie-törvény (Curie-Weiss törvény, Curie állandó)
 • szolenoid
 • forgótekercses műszer (Deprez-műszer)
 • gerjesztés
 • Ampére-féle gerjesztési törvény
 • mágnesség (mágnesesség)
 • mágnesezettség
 • diamágnesség
 • paramágnesség (hőmérséklettől független paramágnesesség, temperature-independent paramagnetism, TIP)

  Elektromágneses indukció
 • örvényáramok
 • Lenz-törvény
 • önindukció (önindukciós feszültség, önindukciós tényező)
 • Lorentz-erő

  Váltakozóáram
 • váltakozófeszültség
 • hatásos teljesítmény (wattos teljesítmény)
 • látszólagos teljesítmény
 • meddő teljesítmény
 • impedancia (váltakozó áramú ellenállás)
 • reaktív ellenállás (reaktancia)
 • fojtótekercs
 • oszcillátor (rezgőkör, kvarcoszcillátor, kristályoszcillátor, hangolható oszcillátor)
 • csatolás
 • galvanikus csatolás
 • kapacitív csatolás
 • induktív csatolás

  Generátok és motorok
 • aszinkron gép (aszinkronmotor, indukciós motor)
 • szinkrongép (szinkron fordulatszám, szinkronmotor)
 • egyenáramú gép
 • egyenáramú generátor
 • öngerjesztés
 • egyenáramú motor
 • armatúra
 • kefe (szénkefe)
 • kommutátor (kollektor)
 • egyfázisú rendszer
 • háromfázisú rendszer (fázisvezeték, nullavezeték /nullavezető/, vonali feszültség, fázisfeszültség, vonali áram, nullavezetővel egyesített földelőhálózat /NEFH/, csillagkapcsolás /Y-kapcsolás/, deltakapcsolás /háromszögkapcsolás/)

  Elektromos áram gázokban és vákuumban
 • elektromos kisülés
 • gázkisülés (nem önfenntartó kisülés, önfenntartó kisülés , glimm-kisülés, ívkisülés)
 • katódsugárzás
 • katódsugárcső
 • röntgensugárzás
 • fékezési sugárzás
 • termikus elektronemisszió
 • téremisszió
 • másodlagos elektronkilépés (szekunder emisszió)
 • egyenirányítás (csúcs-egyenirányató, egyutas egyenirányatás, kétutas egyenirányítás, hídkapcsolás, Graetz-kapcsolás)

  Elektromos áram félvezetőkben
 • félvezető
 • félvezető dióda
 • félvezető lézer
 • tranzisztor
 • termisztor

  Elektromágneses hullámok
 • elektromágneses hullám
 • gammasugárzás
 • röntgensugárzás
 • szinkrotronsugárzás
 • ultraibolya sugárzás (ibolyántúli sugárzás, UV-sugárzás, NUV, közeli ultraibolya, UV-A, UV-B, MUV, UV-C, FUV, távoli ultraibolya, VUV, vákuum ultraibolya, LUV, alacsony ultraibolya, SUV, szuper ultraibolya, EUV, extrém ultraibolya)
 • látható fény
 • Maxwell-egyenletek (Maxwell-törvények)
 • Cserenkov-effektus
 • Cserenkov-sugárzás
 • infravörös sugárzás (hősugárzás)
 • rádióhullámok
 • mikrohullámok (SHF, Super High Frequency, szuper magas frekvenciák, EHF, Extra High Frequency, extra magas frekvenciák)
 • ultra(nagy)frekvenciás hullám (ultrarövidhullám, URH, VHF, Very High Frequency, méteres hullámok, UHF, Ultra High Frequency, deciméteres hullámok)
 • rövidhullámok (SW, Short Wave, HF, High Frequency, magas frekvenciák)
 • középhullámok (MF, Medium Frequency, közepes frekvenciák)
 • hosszúhullámok (LF, Low Frequency, alacsony frekvenciák, kilométeres sáv)
 • igen alacsony frekvenciák (VLF, Very Low Frequency)
 • spektrum (színkép)
 • atomszínkép
 • karakterisztikus sugárzás (karakterisztikus röntgensugárzás)
 • Lamb-eltolódás
 • Zeeman-effektus
 • Paschen-Back effektus
 • Mössbauer-effektus
 • Hund-szabályok
 • Compton-effektus (Compton-elektron, Compton-szórás)
 • inverz Compton-effektus
 • fotoeffektus
 • moduláció
 • amplitúdó moduláció
 • frekvencia moduláció
 • szuperheterodin vevő
 • felső határfrekvencia
 • Wien-törvény (Wien-féle eltolódási törvény, Wien-formula)
 • Stefan-Boltzmann törvény

  Az atomok szerkezete
 • atommodell
 • antikvark
 • antimüon
 • antineutrínó
 • antineutron
 • anti-tauon
 • anyaghullám (de Broglie-hullámhossz)
 • atom
 • atommag
 • Balmer-képlet (Rydberg-állandó)
 • nukleon
 • nuklida
 • neutron
 • proton
 • bozonok
 • Z-részecske (Z-bozon)
 • W-részecske (W-bozon)
 • elektron
 • elektronneutrínó
 • exciton
 • szubatomi részecskék
 • spin
 • paralel spin (párhuzamos spin)
 • orto / para (magspin izomer, ortohidrogén, parahidrogén)
 • izospin
 • g-faktor
 • Landé-intervallum-szabály
 • giromágneses viszony
 • Josephson-átmenet
 • koppenhágai értelmezés
 • kötési energia
 • hullámmechanika
 • hullámegyenlet
 • kvantum
 • kvantumelmélet
 • kvantummechanika
 • mátrix mechanika
 • mértékelmélet (mértéktérelmélet, mérce-elmélet, gauge theory)
 • kvantumelektrodinamika
 • kvantumgravitáció
 • kvantumos Hall-effektus
 • kvantumstatisztikus mechanika
 • kvantumszámok
 • Main-Smith-Stoner-szabály
 • kvantum-színdinamika
 • Fermi-szint
 • kvark
 • kvarkbezáródás
 • kvázirészecskék
 • magnon
 • hullámnyaláb (hullámcsomag)
 • hullámfüggvény
 • hullámvektor
 • Hartree-Fock-művelet (Hartree-Fock módszer, Hartree-Fock elmélet)
 • hullám-részecske kettősség
 • mezon
 • müon
 • müonneutrínó
 • nullaponti energia
 • nyugalmi tömeg
 • pentakvark
 • pozitív müon
 • pozitron
 • relativisztikus kvantummechanika
 • Casimir-erő (Casimir-effektus)
 • ritkaság
 • statisztikus mechanika
 • Bose-Einstein-kondenzáció (Bose-Einstein-kondenzátum)
 • szuperfolyékonyság
 • szupravezetés
 • Josephson-átmenet
 • Josephson-effektus
 • Josephson-kontaktus
 • tau-részecske (tauon, tau-lepton)
 • tauneutrínó
 • Meissnner-effektus
 • elektrogyenge kölcsönhatás (Glashow-Weinberg-Salam modell)
 • standard modell
 • Higgs-bozon (Higgs-részecske, Isten-részecske, Higgs-tér, Higgs-mechanizmus)
 • SUSY (SUperSimmetrY, szuperszimmetria elmélet, selektron, skvark, Higgsinó, fotino, gluino)
 • befogás (magbefogás, sugárzásos befogás)
 • variációs elv
 • adiabatikus közelítés
 • Born-Oppenheimer-közelítés (Born-Oppenheimer-megközelítés)

  Magfizika
 • radioaktivitás
 • radioaktív bomlási sor (radioaktív család, urán-235-ös sorozat, urán-238-as sorozat, tóriu-232-es sorozat, neptúnium sorozat)
 • izotóp
 • izotóp-eltolódási szabály (eltolódási szabály)
 • tömegspektrométer (lézer-tömegspektrométer)
 • tömegspektroszkópia (tömegspektrum, FAB tömegspektroszkópia)
 • izotópszétválasztás
 • elektrolitikus elválasztás
 • részecskegyorsító
 • lineáris gyorsító
 • ciklotron
 • szinkrotron
 • felezési idő
 • felezési vastagság (felezési rétegvastagság, radioaktív felezési vastagság)
 • elemi részecskék
 • rezonanciák
 • radioaktív izotóp
 • radioaktív nyomjelzők
 • atommag-átalakuás
 • atommag-reakció
 • mesterséges radioaktivitás
 • atomenergia (nukleáris energia)
 • tömegdefektus (tömeghiány)
 • magfúzió
 • atommaghasadás
 • hasadóanyag
 • láncreakció
 • termonukleáris reakció
 • kritikus tömeg
 • kritikus rendszer (szubkritikus rendszer, szuperkritikus rendszer)
 • antirészecskék
 • antiproton
 • annihiláció
 • párkeltés
 • barion
 • hiperonok (szigma hiperon, lambda hiperon, kszi hiperon, omega hiperon)
 • egzotikus atom (pozitrónium, müonium)
 • egzotikus bomlás

  Fizikusok, tudósok, feltalálók

 • Adams, John Couch
 • Ampére, André Marie
 • Angström, Anders Jonas
 • Arkhimédész
 • Aston, Francis William
 • Auger, Pierre-Victor
 • Avogadro, Amedeo
 • Balmer, Johann Jakob
 • Bánki Donát
 • Bay Zoltán
 • Becquerel, (Antoine) Henri
 • Bell, Alexander Graham
 • Bell, John Stewart
 • Bernoulli, Johan
 • Bernoulli, Jacob
 • Bernoulli, Daniel
 • Berzeleus, Jöns Jakob
 • Biot, Jean Baptiste
 • Black, Joseph
 • Bláthy Ottó Titusz
 • Boer, Jan Hendrik de
 • Bohr, Niels (Henrik David)
 • Bohr, Aage
 • Boltzmann, Ludwig Eduard
 • Born, Max
 • Bose, Satyendra Nath
 • Boyle, Robert
 • Bragg, Sir William Henry
 • Braun, Wernher von
 • Brown, Robert
 • Bussy, Antoine-Alexandre-Brutus
 • Carnot, Nicolas Leonard Sadi
 • Cassegrain, Laurent
 • Cavendish, Henry
 • Celsius, Anders
 • Chadwick, Jemes
 • Chamberlain, Owen
 • Cherwell, Frederick Alexander Lindemann
 • Chu, Steven
 • Ciolkovszkij, Konsztantin Eduárdovics
 • Clapeyron, Benoit Paul Emil
 • Clausius, Rudolf
 • Compton, Arthur Holly
 • Cooper, Leon Neil
 • Coulomb, Auguste de
 • Crawford, Adair
 • Crick, Francis Harry Compton
 • Curie, Maria Sklodowska
 • Cserenkov, Pavel Alekszejevics
 • Dalton, John
 • Davisson, Clinton Joseph
 • Debye, Peter Joseph William
 • Déri Miksa
 • Descartes, René
 • Dewar, Sir James
 • Diesel, Rudolph (Christian Carl)
 • Dirac, Paul Adrien Maurice
 • Doppler, Christian
 • Edison, Thomas (Alva)
 • Einstein, Albert
 • Eötvös Lóránd
 • Fahrenheit, Daniel Gabriel
 • Fajans, Kasimir
 • Faraday, Michael
 • Fermat, Pierre de
 • Fermi, Enrico
 • Feynman, Richard
 • Fleming, John Ambrose
 • Foucault, Jean Bernard Léon
 • Franck, James
 • Franklin, Benjamin
 • Fraunhofer, Joseph
 • Fresnel, Augustin Jean
 • Gábor Dénes
 • Galilei, Galileo
 • Galvani, Luigi
 • Gamov, George
 • Gaumont, Léon Ernest
 • Gauss, Karl Fridrich
 • Gay-Lussac, Joseph Luis
 • Geiger, Hans
 • Gell-Mann, Murray
 • Germer, Lester Halbert
 • Gibbs, Willard
 • Gilbert, William
 • Glaser, Donald Arthur
 • Gray, Stephen
 • Guericke, Otto von
 • Hahn, Otto
 • Hall, Herbert Edwin
 • Hallwachs, Wilhelm
 • Hamilton, Sir William Rowan
 • Hawking, Stephen (William)
 • Heaviside, Oliver
 • Heisenberg, Werner (Karl)
 • Helmholtz, Hermann von
 • Henry, Joseph
 • Hertz, Gustav Ludwig
 • Hertz, Heinrich Rudolf
 • Hess, Henry
 • Hevesy György
 • Heyrovsky, Jaroslav
 • Higgs, Peter Ware
 • Hooke, Robert
 • Hückel, Erich
 • Huygens, Christiaan
 • Jansky, Karl Guthe
 • Janssen, Zacharias
 • Jeans, James H.
 • Jedlik Ányos István
 • Joliot-Curie, (Jean) Frédéric
 • Joliot-Curie, Iréne
 • Josephson, Brian David
 • Joule, James Prescott
 • Lord Kelvin
 • Kennelly, Arthur E.
 • Kerr, John
 • Kirchhoff, Gustav Robert
 • Landé, Alfred
 • Laue, Max von
 • Lawrence, Ernest Orlando
 • Leeuwenhoek, Antonio van
 • Leonardo da Vinci
 • Lénárd Fülöp
 • Lenz, Heinrich Friedrich Emil
 • Linde, Carl Paul Gottfried von
 • Lilienthal, Otto
 • Lippershey, Hans
 • Lorentz, Hendrik Antoon
 • Loschmidt, Joseph
 • Lumiére, Auguste (Marie Louis)
 • Lumiére fivérek
 • Lumiére, Louis Jean
 • Mach, Ernst
 • Magnus, Albertus
 • Maiman, Theodore Harold
 • Marconi, Guglielmo
 • Maxwell, James Clerk
 • Mayer, Robert
 • Meitner, Lise
 • Michelson, Albert Abraham
 • Millikan, Robert Andrews
 • Musschenbroek, Pieter van
 • Ne'eman, Yuval
 • Neumann János
 • Newcomen, Thomas
 • Newton, Sir Isaac
 • Oersted, Hans Christian
 • Ohm, Georg Simon
 • Onnes, Heike Kemerlingh
 • Oppenheimer, Julius Robert
 • Otto, Nikolaus
 • Öveges József
 • Pascal, Blaise
 • Pauli, Wolfgang
 • Peltier, Jean Charles Athanase
 • Perrin, Jean Babtiste
 • Perutz, Max Ferdinand
 • Petzval József
 • Phillips, Williams Daniel
 • Planck, Max
 • Planté, Gaston
 • Pockels, Friedrich Carl Alwin
 • Poisson, Simeon Denis
 • Rayleigh, John William Strutt
 • Riemann, Bernhard
 • Ritter, Johann Wilhelm
 • Röntgen, Wilhelm Conrad
 • Rumford, Benjamin
 • Rutherford, Ernest
 • Rydberg, Janne Robert
 • Savart, Felix
 • Savery, Thomas
 • Schrödinger, Ervin
 • Seebeck, Thomas Johann
 • Segré, Emilio Gino
 • Shockley, William Bradford
 • Siemens, (Ernst) Werner von
 • Sommerfeld, Arnold
 • Stefan, Josef
 • Stephenson, George
 • Stevin, Simon
 • Stokes, George Gabriel
 • Stoney, Georg J.
 • Strassmann, Fritz
 • Svedberg, Theodor
 • Szaharov, Andrej Dmitrijevics
 • Szilárd Leó
 • Tannoudji, Claude Cohen
 • Teller Ede
 • Tesla, Nikola
 • Thomson, Sir Joseph John
 • Thomson, William
 • Torricelli, Evangelista
 • Townes, Charles Hard
 • van Allen, James Alfred
 • van de Graaff, Robert Jemison
 • Volta, Alessandro
 • Waals, Johannes Van der
 • Watt, James
 • Wheatstone, Sir Charles
 • Wien, Wilhelm
 • Whittle, Sir Frank
 • Wigner Jenő
 • Wilkins, Maurice Hugh Frederick
 • Wilson, Charles Thomson
 • Wollaston, William Hyde
 • Young, Thomas
 • Yukawa, Hideki
 • Zeeman, Pieter
 • Zipernovszky Károly
 • Zweig, George

  Fizika a gyakorlatban - alkalmazott fizika

 • 3D nyomtató (3D printer, térnyomtató, 3D nyomtatás)
 • ab-initio számítás
 • adatátviteli sebesség (átviteli sebesség, bps, bit/s, Kbit/s, Kbps, Mbit/s, Mbps)
 • adiabatikus léghőmérsékleti grádiens (léghőmérsékleti grádiens)
 • adszorpciós izoterma (adszorpciós egyenletek, BET-izoterma, Brunauer-Emmett-Teller-izoterma, Langmuir adszorpciós izoterma, Langmuir-izoterma)
 • adszorpciós víz (adszorbeált víz, higroszkópos víz)
 • adszorpciós indikátor (abszorpciós indikátor)
 • agglomeráció (aggregáció)
 • akciós potenciál
 • aktinometria (aktinométer, pirheliométer, piranométer, pirgeométer)
 • akusztika
 • alakítási keménység
 • analóg-digitális átalakító (digitalizáló)
 • analóg integrált áramkör (lineáris integrált áramkör)
 • androidok
 • antenna
 • áramátalakító (inverter)
 • áramirányító
 • áramlási potenciál (áramlási áram)
 • áramlástechnikai gép (áramlástechnikai erőgép, áramlástechnikai munkagép)
 • árnyékmaszkos cső
 • árnyékolás
 • atombomba
 • atomcsapda
 • atomerő-mikroszkóp (AFM - Atomic Force Microscope)
 • atomreaktor
 • átütés (átütési szilárdság)
 • autofókusz (automatikus élességállítás)
 • barométer
 • Benard-cella
 • bimetall
 • binokulár
 • blende
 • boxer motor
 • buborékkamra
 • búvárszivattyú
 • CD spektrum (cirkuláris dikroizmus spektrum, CD spektroszkópia)
 • centrifuga
 • CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
 • ciklonos mintavevő
 • ciklonos permetezőtorony
 • CPU, (Central Processing Unit, központi /feldolgozó/egység, /mikro/processzor, vezérlőegység, ALU, Arithmetic and Logical Unit, aritmetikai és logikai egység, regiszterek)
 • csapágy (hordozócsapágyak, támasztócsapágyak, siklócsapágyak, gördülőcsapágyak)
 • csavarszivattyú / csavarkompresszor
 • Cserenkov-detektorok
 • csigahajtás (csiga, csigakerék)
 • csillagmotor
 • délibáb
 • diafragma
 • diapozitív, dia
 • diavetítő
 • digitális-analóg átalakító
 • digitális átvitel
 • digitális integrált áramkör (logikai integrált áramkör)
 • dióda
 • dízelmotor
 • drón (UAV, Unmanned Aerial Vehicle, RPV, Remotely Piloted Vehicle, pilóta nélküli repülőgép)
 • festékérzékenyített napelem cella (dye-sensitized solar cell, DSSC, DSC, DYSC, Grätzel cella)
 • ebullioszkópia (Beckmann-hőmérő)
 • EEG (elektroenkefalográfia, elektroenkefalogram, EEG-görbe)
 • EELS (electron energy loss spectroscopy, elektron energiveszteség spektroszkópia, transzmissziós EELS, transmission EELS, visszaszórási EELS, reflected EELS, reflekciós nagy energiájú elektron energiveszteség spektroszkópia, reflection high-energy electron energy-loss spectroscopy, RHEELS)
 • ejtőernyő (körkupolás ernyő, siklóernyő, légcellás ernyő, paplanernyő, teherernyő, fékernyő)
 • egyenáramú szaggató
 • egytengelyű kristály / kéttengelyű kristály (kettős törésű kristály, kettőstörő kristály)
 • EKG (elektrokardiográfia, elektrokardiogram, EKG-görbe)
 • elektret (valódi töltésű elektret, orientált dipólusú elektret, keramikus elektret, műanyag elektret)
 • elektroakusztika
 • elektrodialízis
 • elektrolit-kondenzátorok
 • elektromágneses pumpa
 • elektrometallurgia
 • elektronágyú
 • elektroncső
 • elektrongáz
 • elektronikus fényképezés
 • elektronikus hangszer
 • elektronmikroszkóp
 • elektronoptika
 • elektrooptikai hatások (Kerr-effektus, Kerr-jelenség, Kerr-cella, Pockels-effektus)
 • elektroszkóp
 • elektrosztatikus keverékszétválasztás
 • elektrotermia
 • ELI (Extreme Light Infrastructure, Attoszekundumos Kutatóintézet, Attosecond Light Pulse Source, ALPS, Beamline Facility, BF, Nuclear Physics Facility, NPF, Ultra High Field Facility, UHFF)
 • ellenállás
 • ellenállásfűtés
 • ellenállás-hegesztés (ellenállás-ponthegesztés, ellenállás-vonalhegesztés, átlapolt vonalhegesztés, tompavarratos vonalhegesztés)
 • ellenállásmérő (ohmméter, Wheatstone-híd)
 • EL vezeték (elektrolumineszcens vezeték, világitó drót, világító huzal, EL wire)
 • energiatárolás
 • Eötvös-inga (görbületi variométer, horizontális variométer)
 • epidiaszkóp
 • episzkóp
 • épületakusztika (épülethangtan)
 • érintésvédelem (törpefeszültség)
 • erőátvitel
 • erőmű
 • erősáramú elektronika (teljesítmény-elektronika, ipari-elektronika)
 • erősáramú technika
 • erősítő
 • excenter (körhagyó tárcsa)
 • fading
 • fejhallgató (elektromágneses-fejhallgató, dinamikus-fejhallgató)
 • fék (szabályozófék , lassítófék rögzítőfék, tárcsafék, dobfék, sínfék, mechanikus fékek, közegellenálláson alapuló fékek, vízfék, hidraulikus fékek, villamos fékek, örvényáramú fékek, zárt fékek, légfék)
 • félcella (gáz félcellák, hidrogén félcella, kalomel félcella, elektród)
 • félvezető
 • félvezető dióda
 • félvezető lézer
 • fémgőzlámpa
 • fénycső
 • fényelektromos cella
 • fényelektromos érzékelő
 • fénydióda (LED)
 • fénypor
 • festéklézer
 • feszültségmentesítő hőkezelés (feszültségmentesítő izzítás)
 • FET (Field Effect Transistor, térvezérlésű tranzisztor)
 • fluidizáció (fluid ágy)
 • fogaskerekek (áttétel, egyenesfogazású, ferdefogazású, homlokfogaskerekek, kúpfogaskerekek, fogaslécek, fogaskerékhajtás)
 • fokozott sugárhatású fegyver
 • folyadékkristályos képernyő
 • forgattyús hajtómű (forgattyús mechanizmus)
 • Forralóvizes atomreaktor (BWR)
 • fotoelektromos sokszorozó
 • fotoelektron spektroszkópia (photoelectron spectroscopy, PES)
 • fotoemissziós spektroszkópia
 • fotodióda
 • fotoellenállás
 • fototranzisztor
 • fototirisztor
 • Foucault-inga
 • földelés
 • frekvenciaátalakító
 • fúvóka
 • fűtőszál (fűtőbetét)
 • galvanizált vas
 • galvanoplasztika
 • gázlézerek (hélium-neon lézer, nitrogénlézer)
 • gázhűtésű atomreaktorok (GGR)
 • gáztalanítás
 • gázturbina
 • gégemikrofon
 • generátor
 • geofon (rezgésmérő)
 • gerjedés
 • glimmlámpa (fáziskereső, fázisceruza)
 • Golay-cella
 • gőztároló (Ruths-tároló)
 • gőzturbina
 • gramofon
 • graviméter
 • gravimetria
 • gyengeáramú technika
 • gyors tenyésztőreaktor
 • gyújtás
 • gyújtómágnes
 • hajó
 • hajtások
 • hallókészülék (hallásjavító készülék)
 • halogén izzólámpák
 • hangkeverés
 • hangosfilm
 • hangszedő (pick-up)
 • hangszigetelés (hanggátlás)
 • hangszóró
 • háttérvetítés
 • helikopter
 • hidraulikus erőátvitel (hidrosztatikus erőátvitel, hidrosztatikus hajtómű, hidrodinamikus erőátvitel, hidrodinamikus tengelykapcsoló)
 • hidrofób homok (mágikus homok, magic sand, aqua sand)
 • hidrofor (nyomólégüst)
 • hidrogénbomba
 • Hidrometallurgia / Biohidrometallurgia
 • hidroplán
 • Hilbert-tér
 • híradástechnika
 • holográfia, hologram
 • hőerőmű
 • hőcserélő (hőközlő, egyenáramú, ellenáramú, keresztáramú)
 • hőcső
 • hőmásolás
 • hőnyomtató (termikus nyomtató)
 • HPP (High Pressure Processing, nagynyomású tartósítás)
 • huzagolás (csavarzat)
 • hűtőtorony
 • implózió (berobbanás)
 • indítómotor (önindító)
 • indukciós fűtés (indukciós hevítés, indukciós főzőlap)
 • indukciós kemence
 • infravörös fényképezés
 • integrált áramkör
 • ioncsapda
 • ioncsere (ioncserélő, ioncserélő gyanták, anionos gyanták, kationos gyanták, ioncserélő membrán, ioncserés kromatográfia)
 • ionhajtómű (plazmahajtómű)
 • ionimplantáció (ionbeültetés)
 • ionszivattyú (porlasztásos ion getter szivattyú, szórt ionszivattyú)
 • iontoforézis
 • irányítástechnika
 • írásvetítő
 • írógép (mechanikus írógép, elektromos írógép, gömbfejes írógép, margarétafejes írógép, margarétatárcsás írógép, elektronikus írógép)
 • ISDN (Integrated Services Digital Networks / Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat)
 • ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor, DEMO)
 • ívkemence (Heroult-kemence, Stassano-kemence)
 • izolációs takaró (izolációs lepedő, izolációs fólia, izofólia, elsősegély-takaró, mentőfólia, space blanket, first aid blanket, thermal blanket, weather blanket)
 • izzólámpa
 • kálium-argon kormeghatározás
 • kapcsoló (váltókapcsoló , fokozatkapcsoló, mikrokapcsoló)
 • kapcsolótranzisztor
 • Kaplan-turbina (propeller-turbina)
 • kardántengely
 • kaszkádfolyamatok (kaszkád cseppfolyósító)
 • katarométer
 • katódos védelem
 • kavitáció (üregesedés)
 • kazán
 • kerámia kondenzátorok
 • kerék
 • képbontás
 • képérzékelők
 • képkeverő
 • képlékeny alakítás (forgács nélküli megmunkálás, képlékeny melegalakítás, képlékeny hidegalakítás)
 • képújság (teletext)
 • keszon (süllyesztőszekrény)
 • kétütemű motor
 • kisfeszültség
 • kisnyomású nátrium-lámpa
 • kisülőlámpák (gázkisülőlámpák, gázkisüléses lámpák, kisnyomású kisülőlámpák, nagynyomású kisülőlámpák)
 • klisztron
 • kondenzációs kazán
 • kondenzátor (hőerőmű)
 • kondenzorlencse
 • ködkamra
 • középfeszültség
 • kromatográfia (mozgófázis, álló/stacionárius/fázis, papírkromatográfia, vékonyréteg-kromatográfia, gázkromatográfia, vivőgáz /hordozógáz/, folyadékkromatográfia, nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia, High Performance Liquid Chromatography, nagy nyomású folyadék kromatográfia, High Pressure Liquid Chromatography, HPLC, adszorpciós kromatográfia, ioncserés kromatográfia, IEC)
 • kumulatív töltet
 • kúszóáram (kúszóút, légköz, kúszószilárdság)
 • kvarclámpa
 • LADAR
 • Lamb-horpadás spektroszkópia
 • Larmor-precesszió (Larmor-frekvencia)
 • lassú robbantás
 • Leidenfrost-jelenség (Leidenfrost-effektus, Leidenfrost-tünemény)
 • lengéscsillapító
 • léghevítő
 • légi jármű
 • légkábel (légvezeték)
 • légköroptika
 • légpárnás jármű (légpárna)
 • lépésfeszültség
 • léptetőmotor
 • letapogatás (szkennelés)
 • lézer
 • lézeres gyorsító (lézer-plazma gyorsító, BELLA)
 • lézerhűtés
 • lézernyomtató (laser printer)
 • lézer radar
 • lézerspektroszkópia
 • LHC (Large Hadron Collider - nagy hadron ütköztető, tárológyűrű, CMS, ATLAS, LHCb, ALICE)
 • LIDAR
 • lineáris motor
 • lopakodó (lopakodó repülőgép, lopakodó hajó)
 • magasságmérő
 • mágneses enkefalográfia
 • magnetométer
 • magnetron
 • mágneses tárolók (floppy, hard drive)
 • makrofényképezés
 • membrán
 • membránszivattyú
 • memrisztor (memristor, memory resistor, memória rezisztor, emlékező ellenállás)
 • meniszkusz
 • metaanyagok
 • metaméria (fényforrás metaméria, megfigyelő metaméria)
 • mézer
 • MHD-generátor (magnetohidrodinamikai generátor)
 • microlight
 • mikrofényképezés
 • mikrofon
 • mikrohullámú átvitel
 • mikroszkóp
 • modem
 • moderátor
 • molekulasugaras epitaxia
 • mozgófilmvetítő
 • MRFM (magnetic resonance force microscopy, mágneses rezonanciaerő-mikroszkóp)
 • műtermi lámpák
 • nagyfeszültség
 • nagyfrekvencia
 • nagyítógép (fényképészeti nagyító)
 • nagynyomású fémhalogén lámpa
 • nagynyomású higanylámpa
 • nagysebességű fényképezés
 • nano elektromechanikai rendszerek (NEM)
 • neutronbomba
 • neutrondiffrakció
 • négykörös diffraktométer
 • normálállapot (N.T.P., normal temperature and pressure, normál hőmérséklet és nyomás, fizikai normálállapot, technikai normálállapot, standard hőmérséklet és nyomás, s.t.p., standard temperature and pressure)
 • nukleáris robbanóeszközök
 • nyalábosztó
 • nyomásváltoztatásos adszorpció (pressure swing adsorption - PSA)
 • okulár (szemlencse)
 • OLED (Organic Light-Emitting Diode)
 • olvadékelektrolízis
 • optikai pirométer
 • optikai tárolók (CD, DVD, CD-R, CD-RW)
 • optoelektronika
 • oxigén koncentrátor
 • örvényszivattyú (járókerék, radiális átömlésű, axiális átömlésű, félaxiális átömlésű, szívómagasság, nyomómagasság, szállítómagasság)
 • papír kondenzátorok
 • Patterson-függvény (Patterson-szintézis)
 • pásztázó alagútmikroszkóp (STM, Scanning Tunelling Microscope, alagútazás)
 • pásztázó tűszondás mikroszkópok (scanning probe microscopes, SPM)
 • Peltier-elem
 • Pelton-turbina
 • pentóda
 • periszkóp
 • pirométer
 • Pitot-cső
 • plazmafizika
 • plazmagenerátor (plazmaégő, nagyfrekvenciás plazmagenerátor, villamos íves plazmagenerátor, belső íves plazmagenerátor, külső íves plazmagenerátor)
 • plazmahegesztés (plazmavágás)
 • plazma képernyő
 • plazmaszórás
 • pontmátrix-nyomtató (tűs nyomtató, tűs pontmátrix-nyomtató)
 • porlasztó (karburátor)
 • propeller-szivattyú
 • proporciós számláló
 • QD-képernyő (quantum dot kijelző, kvantumpont képernyő, QD TV)
 • radar (rádió-lokátor)
 • rádióadó
 • radioaktív izotóppal fűtött termoelektromos generátor (RTG)
 • radioaktív kor
 • rádiófrekvencia
 • rádió-iránymérő
 • radiográfia (gammagráfia, röntgenográfia, proton radiográfia, neutron radiográfia)
 • radiokarbon kormeghatározás
 • radiológia
 • radiometrikus kormeghatározás
 • Raman-spektroszkópia
 • RBS (Rutherford-féle visszaszórási spektrometria, Rutherford backscattering spectrometry)
 • reaktor
 • reciprokrács
 • reed-jelfogó (reed-relé)
 • reflektor
 • refraktor
 • relaxáció (relaxációs idő)
 • reológia
 • reopexia (reopektikus anyag)
 • repülőeszköz
 • repülőgép
 • részecskedetektorok
 • RFID (Radio Frequency IDentification, rádiófrekvenciás azonosítás, Passzív RFID,Fél-passzív RFID, Aktív RFID)
 • robotika
 • robotok
 • robotpilóta
 • ROM (read-only memory, csak olvasható memória, PROM, programmable read-only memory, programozható csak olvasható memória)
 • röntgendiffrakció (röntgensugár-elhajlás)
 • röntgenlézer
 • sárkányrepülő
 • Six féle (maximum minimum) hőmérő
 • soros motor
 • sötét villám
 • spinüveg
 • sugárforrás (radioaktív sugárforrás)
 • sugárhajtómű (hőlégsugaras repülőgépmotor)
 • sugárszivattyú (vízsugárszivattyú, gőzsugárszivattyú, légsugárszivattyú, szívó sugárszivattyúk - ejektorok, nyomó sugárszivattyúk - injektorok)
 • sugárzásmérés (sugárzott energia, besugárzott teljesítmény, sugárerősség, sugársűrűség, radiométer, sugárzásmérő, Crooks-radiométer)
 • súlytalanság
 • süketszoba
 • szabadelektron-lézer
 • szaporítóreaktor (tenyésztőreaktor)
 • szaturációs spektroszkópia (saturation spectroscopy)
 • szárnyashajó
 • szeizmográf
 • szeléncella
 • szélerőgép, szélerőmű (szélmotor, szélturbina, szélgenerátor, szélkerék, vízszintes tengelyű, függőleges tengelyű, Savonius, Giromill, Darieus típus)
 • szemüveg
 • szénportüzelés
 • szervorendszer
 • szigetelő
 • szíjhajtás
 • szilárdtest lézerek (rubinlézer)
 • színhőmérséklet
 • szintetizátor
 • szivárvány
 • szkenner (lapolvasó)
 • sztereó hangzás
 • sztroboszkóp
 • szupravezető kvantuminterferencia-készülék
 • Tafel-ábrázolás
 • tahométer
 • tantál-kondenzátorok
 • tapadásgátló anyag (abherent, elválasztó anyag)
 • távolságmérő (lézeres távolságmérő, ultrahangos távolságmérő)
 • távvezeték
 • tehetetlenségi irányítás
 • tekercs (elektromosság)
 • telefon
 • teleobjektív
 • telerecording
 • televízió
 • tengelykapcsoló
 • tengeralattjáró
 • téremissziós mikroszkóp (FEM, Field Emission Microscopy)
 • térhatású fényképezés
 • térionmikroszkóp (térionizációs mikroszkóp, FIM, Field Ion Microscope)
 • termoanalízis (termogravimetrikus vizsgálat /TG/, differenciál kalorimetria - differential scanning calorimetry /DSC/, differenciál-termál-analizis /DTA/, termikus mechanikai elemzés /TMA/, dinamikus termomechanikai elemzés /DMA/, termikus optikai vizsgálat /TOA/)
 • termográfia
 • Tesla-transzformátor (Tesla-tekercs)
 • tintasugaras nyomtató (inkjet printer)
 • tirisztor
 • tokamak
 • torlósugaras hajtómű (szuperszonikus hajtómű)
 • többhengeres motorok
 • transzformátor
 • tranzisztor
 • trióda
 • túláram (túláramvédelem)
 • ultrahangos motor (Ultrasonic motor, USM)
 • ultraibolya fotoelektron spektroszkópia (ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS)
 • ultrakönnyű repülőgép
 • ultramikroszkóp
 • ultra(nagy)frekvenciás hullám (ultrarövidhullám, URH, VHF, méteres hullámok, UHF, deciméteres hullámok)
 • ultraszűrés (permeátum, koncentrátum)
 • urán-ólom kormeghatározás
 • utánégetés (utánégető)
 • üzemanyag-befecskendezés
 • üvegszál vezető
 • váltakozóáramú kommutátoros motor
 • váltakozóáramú szaggató
 • vasmag (lemezelt vasmag, fazékvasmag)
 • vasveszteség (maradék veszteség, fajlagos veszteség)
 • vegyi lézer
 • véletlen folyamatok (sztochasztikus folyamatok)
 • vetítő
 • vezetékes híradástechnika
 • vezeték nélküli híradástechnika
 • vezető polimer
 • vezérlőtengely (bütyköstengely)
 • videomagnetofon (képmagnó)
 • video vetítő
 • villamos forgógép
 • villanymotor
 • villámhárító
 • visszhangszonda
 • vitorlás hajó
 • vitorlázó repülőgép
 • vízenergia
 • vízturbina
 • V-motor
 • Wankel-motor
 • wattmérő
 • Weissenberg-technika
 • Weston-elem (kadmium-elem, normálelem)
 • Wigner-Seitz cella
 • WIMP
 • xenonlámpa (rövid ívű, hosszú ívű)
 • xerográfia, fénymásolás
 • röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS, X-ray photoelectron spectroscopy)
 • zártláncú televízió
 • zónafinomítás