alkánok (paraffinok és származékaik)

A paraffin szénhidrogének nevüket stabilitásukról kapták, mivel nehezen képeznek vegyületeket ("parum affinis"). (Pl. egy bizonyos kőolaj frakcióból az aromás és a kettős kötéseket tartalmazó vegyületek tömény kénsavval eltávolíthatók, azok ugyanis EGYÉB vegyületeket képeznek, míg a paraffin szénhidrogének változatlanul maradnak.)
A legegyszerűbb paraffin szénhidrogén a CH4 (metán), neve a metilalkoholból származik, ha egy hidrogént elvonnak belőle, egy vegyértékű -CH3 metilgyök keletkezik; ez gáz állapotban, rövid ideig szabadon is létezhet, megtámadja a cinket, ólmot, antimont, és a megfelelő metilvegyületeket alkotja velük.
Ha a metán egy hidrogénjét metilgyökkel helyettesítjük, H3C-CH3 (etán) (a sorozat második tagja) keletkezik, ebből egy hidrogént elvonva tovább helyettesíthető, ekkor H3C-CH2-CH3 (propán) (a sorozat harmadik tagja) keletkezik.
A következő helyettesítésnél már két lehetőség lenne, vagy valamelyik szélső vagy a középső szénatomhoz kapcsolódhatna egy újabb metilgyök, az előbbi esetben n-bután, az utóbbiban izo-bután, vagy más néven 2-metil-propán keletkezik.

Látható, hogy ha egy hidrogén helyébe -CH3 metilgyök kerül, akkor a képlet CH2-vel nő, vagyis a paraffin sorozat általános képlete: CnH2n+2

A sorozat első tagjait triviális névvel jelöljük: CH4 (metán), C2H6 (etán), C3H8 (propán), C4H10 (bután).
A következő tagokat a genfi nómenklatúra szerint a szénatomok számának görög nevéből "-án" végződéssel képezzük, tehát a C5H12 (pentán), a C6H14 (hexán), a C7H16 (heptán), a C8H18 (oktán), a C9H20 (nonán), a C10H22 (dekán), stb.
Az egyes tagok és izomereik, részleteit a névre kattintva érheti el.

A sorozat első öt tagjának szerkezeti képlete:

metán
etán
propán
bután
pentán

A homológ sor első öt normál tagjának molekulaképe megtekinthető a nyilakra kattintva. Jól látható, hogy az egymás utáni tagok egy újabb CH2 taggal növekednek.


 

Az el nem ágazó szénláncú tagot normál szénhidrogénnek nevezzük, jele n-, pl. n-bután.
A lehetséges izomerek száma a szénatomok számával rohamosan nő.

Magát a szénláncot vegyértékvonalakkal az alábbi módon jelölhetjük:
-C-C-C-C-C-C-
A valóságban a szénlánc nem egyenes, hanem a vegyértékirányok között mindíg 109°28' szög van, amint azt már a klasszikus sztereokémia előjelezte, a röntgenszerkezet kutatás pedig igazolta. Bebizonyítható, hogy az izomerek száma pentán esetén 3, hexán esetén 5 (lásd fentebb), a heptán esetén 9, oktán esetén 18, nonán esetén, 38, dekán esetén 75, stb. Egy húsz szénatomos alkán C20H42 (eikozán) esetén az izomerek száma már 366.319 !
Ezeket az izomereket a genfi nómenklatúra szerint úgy nevezik el, hogy kiválasztják a vegyületben a leghosszabb szénláncot és ennek atomjait megszámozzák, majd a megfelelő helyettesítő gyököket számokkal ellátva a leghosszabb el nem ágazó lánc neve elé írják (lásd a fenti példán 6 szénatom esetén).

Előfordulás
Metán keletkezik cellulóz korhadása során a természetben, mocsarakban (mocsárgáz), a kérődzők bélgázában, széntelepeken, stb.
Valamennyi paraffin szénhidrogén megtalálható a kőolajban és szintetikusan is előállíthatók.
A homológ sor nevét adó paraffin a kőolajfinomítás terméke.
A paraffinsor a legegyszerűbb homológ sor, amelynek minden tagja az általános CnH2n+2 képlettel adható meg és kémiailag is hasonló (nem azonos).

Valemennyi paraffin szénhidrogénből egy hidrogén atom elvonásával alkilgyök keletkezik. A metánból metil (-CH3), az etánból etil (-C2H5), stb. Az alkilgyököt a latin radix=gyök szó kezdőbetüje után R-rel jelölik.
Egyesülhet pl. halogénekkel alkilhalogeniddé, OH-gyökkel alkohollá, stb.

Előállítás

Metán előállítható elemeiből is magas hőmérsékletű ívben hidrogénben szénelektródák között, megfordítható folyamat során:
C + 2 H2 = CH4

Szén-monoxid, vagy szén-dioxid nikkel katalizátor jelenlétében könnyen redukálódik metánná:
CO + 3 H2 = CH4 + H2O;
CO2 + 4 H2 = CH4 + 2 H2O

Bizonyos karbidok, pl. alumínium-karbid vízzel metánt adnak:
Al4C3 + 12 H2O = 3 CH4 + 2 H2O

Telítetlen szénhidrogének platinakorom, vagy finom eloszlású nikkel katalizátor jelenlétében paraffin-szénhidrogénekredukálhatók, pl.
C2H4 (etilén) + 2 H2 = C2H6 (etán).

Halogénezett paraffin-szénhidrogének közül az egyszer szubsztituált származékok szénhidrogénredukálhatók hidrogénnel vagy hidrogén-jodiddal, pl.
C4H9I + HI = C4H10 + I2

Nagyobb szénatomszámú alifás karbonsavak nátrium-hidroxiddal desztillálva szén-dioxidot és szénhidrogént adnak:
C17H35COOH + NaOH = C17H36 + Na2CO3

Szintézis pl. két alkilcsoport összekapcsolása egy szénhidrogénné, alkilhalogenidek nátriummal való kezelése útján éteres oldatban (Wurtz-szintézis):
2 C2H5I + 2 Na = 2 NaI + C4H10 (n-bután)

Fizikai tulajdonságok
A kisebb szénatomszámú n-paraffinok közönséges hőmérsékleten gázok.
Apentántól kezdve folyadékok.
A heptadekántól már szilárd, szintelen, kristályos anyagok.
Olvadás- és forráspontjuk a szénatomszámmal szabályosan nő, de egyre kisebb mértékben.
Az elágazó láncú vegyületek forráspontja mindig alacsonyabb a normál változaténál, annál inkább, minél nagyobb mértékű az elágazás.
A legegyszerűbb gáznemű n-paraffinok szagtalanok, a folyadékok benzin szagúak, a szilárdak szagtalanok, puha, viaszhoz hasonló anyagok.
Sűrűségük a víznél kisebb és a szénatomszámmal lassan nő.

Kémiai sajátságok
Mint nevük is mutatja általában kevéssé reakcióképesek.
Klór és bróm azonban már közönséges hőmérsékleten szubsztituálja egyes hidrogénatomjaikat. A metán klórral egymás után mono-, di-, tri- és tetraklór-metánt ad . Ezek a klórozott vegyületek egymás mellett keletkeznek. Napfény hatására a reakció olyan hevessé válik, hogy sósav keletkezésén kívül korom marad hátra.
Füstölgő kénsav, a kisebb szénatomszámú paraffinok kivételével szulfonsavat alkot velük.
Tömény salétromsav a harmadrendű szénatomot tartalmazó paraffinokat zsírsavakká, sőt szén-dioxidoxidálja. A n-paraffinok nitrovegyületekké alakulhatnak.
Oxidáló szerek hatása különböző lehet; 20-24 szénatomszámú közönséges paraffinok keveréke 100-160 °C-on levegő átfuvatásával zsírsavakoxidálódik; katalizátorok, pl. egyes fémsók, ezt a folyamatot elősegítik. Így a közönséges zsírokban található karbonsavak keletkeznek. A kapott terméket szappangyártásra használják.

Felhasználás
Az egyes szénhidrogének címszavánál található.

Felhasznált irodalom