spin

Szubatomi részecskékhez kapcsolható vektormennyiség, amelynek csak a kvantumelméletben van pontos jelentése; szemléltethető mindazonáltal a klasszikus mechanikában használatos perdülettel.
Jele S
Mértékegysége h/2
ahol a h a Planck-féle állandó (de az értékeket rendszerint az egységet elhagyva adják meg).
Ilyenformán úgy gondolható el, mintha egy saját tengelye körül pörgő részecske perdületéről lenne szó, s minél nagyobb a spin, annál gyorsabb a pörgés.
A kvantummechanikában a spin csak bizonyos értékek közül válogathat.
Az elektronoknak és a protonoknak 1/2 a spinje, a fotoné 1.

Felhasznált irodalom